Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai hồ sơ trễ hẹn tháng 4/2003 trên Hệ thống thông tin giải quyết Thủ tục Hành chính

Thủ tục hành chính  
Công khai hồ sơ trễ hẹn tháng 4/2003 trên Hệ thống thông tin giải quyết Thủ tục Hành chính
Thông qua việc trích xuất dữ liệu trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, trong tháng 4/2023 (từ ngày 01/4/2023 đến ngày 30/4/2023) Sở Nội vụ đã có 03 công chức xữ lý hồ sơ trễ hạn trên Cổng Dịch vụ công.
1. Trần Hùng - Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ
2. Tống Văn Sử - Phòng Công chức viên chức
3. Vũ Thị Ngọc Lê - Phòng Công chức viên chức
văn phòng