Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố TTHC ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ

Thủ tục hành chính Các Quyết định ban hành  
Công bố TTHC ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ
Ngày 04/10/2021 UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 1706/QĐ-UBND về việc công bố TTHC ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thầm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam
Xem chi tiết nội dung văn ban tại file đính kèm: QĐ TTHC năm 2021.pdf
Văn phòng sở
Tin liên quan