Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố TTHC ban hành mới và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành nội vụ

Thủ tục hành chính Các Quyết định ban hành  
Công bố TTHC ban hành mới và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành nội vụ
Xem chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm: 
Quyết định công bố thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ:700.QD.PDF
Quyết định công bố danh mục TTHC mới ban hành và bị bãi bỏ:701.QD.PDF
Văn phòng sở
Tin liên quan