Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực ...

Tuyên truyền phổ biến  
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Ngày 14/9/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành Nghị định số 107/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Theo đó Nghị định số 107/2020/NĐ-CP đã có một số điểm mới quy định về cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau:

Bố trí tối thiểu 07 biên chế công chức đối với phòng thuộc sở của thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; tối thiểu 06 biên chế công chức đối với phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại I; tối thiểu 05 biên chế công chức đối với phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại II và loại III.

Về chức năng, nhiệm vụ của Sở Nội vụ quy định tại khoản 1, khoản 2 điều 8 được bổ sung thành: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm, biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính, cải cách chế độ công chức, công vụ; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã; tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tín ngưỡng, tôn giáo; công tác thanh niên; thi đua, khen thưởng.

Ngoài ra, Nghị định số 107/2020/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung một số các quy định về chức năng, nhiệm vụ của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như: sở Tư pháp, sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Lao động thương binh và xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường, sở Văn hóa thể thao và du lịch, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND, sở Ngoại vụ…

Các địa phương đã thực hiện thí điểm hợp nhất, sáp nhập các cơ quan chuyên môn theo Kết luận số 34-KL/TW ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017, tổng kết việc thực hiện thí điểm theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Nghị định ngày có hiệu lực thi hành từ ngày 25/11/2020./.​


Văn phòng Sở