Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản của TW  
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
Ngày 13/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Theo đó, tiêu chí chung về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, bao gồm:
1. Chính trị, tư tưởng;
2. Đạo đức, lối sống;
3. Tác phong, lề lối làm việc;
4. Ý thức tổ chức kỷ luật;
5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. 
Ngoài ra, Nghị định cũng quy định về tiêu chí xếp loại cán bộ, công chức, viên chức; thẩm quyền, trình tự, thủ tục đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức.
Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/8/2020 và bãi bỏ các Nghị định:
- Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ quy định về đánh giá và phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức;        
- Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ quy định về đánh giá và phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức./.
Xem chi tiết nội dung Nghị định tại file đính kèm: nghi-dinh-90-2020-nd-cp-chinh-phu.pdf

Văn phòng
Tin liên quan