Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chỉ thị phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 -...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức  
Chỉ thị phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025)

Trong giai đoạn 5 năm (2016-2020), tỉnh Hà Nam đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra: Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao, bình quân đạt 10,1%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng lĩnh vực công nghiệp - xây dựng. GRDP bình quân đầu người năm 2020 gấp 1,7 lần so với năm 2015. Phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới được triển khai mạnh mẽ, hiệu quả; diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc. Xuất, nhập khẩu đạt khá, thu ngân sách tăng cao; thu hút đầu tư đạt kết quả tốt. Văn hoá - Xã hội có nhiều tiến bộ; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Quốc phòng được đảm bảo, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được củng cố và giữ vững. Đặc biệt, tỉnh Hà Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19; đồng thời triển khai kịp thời các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo an sinh xã hội, sức khỏe nhân dân. Kết quả đó là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, sự tham gia hưởng ướng tích cực của các tầng lớp nhân dân trong các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh.

Phát huy những kết quả đạt được, hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2021, để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngày 19 tháng 8 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX.

​​Xem chi tiết nội dung Chỉ thị tại file đính kèm:CHỈ THỊ THI ĐUA.pdf


Ban Thi đua, khen thưởng