Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BTP hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản của TW  
Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BTP hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.
Ngày 08/02/2022, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BTP hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.
Theo đó, nội dung tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản gồm sáu nhóm: Nhóm tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;  Nhóm tiêu chí về phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;  Nhóm tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;  Nhóm tiêu chí về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;  Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố; Nhóm tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.
 Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm tổ chức đấu giá tài sản theo thang điểm 100, cụ thể: Nhóm  tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá gồm 05 tiêu chí với tổng số 23 điểm; nhóm  tiêu chí về phương án đấu giá khả thi, hiệu quả gồm 06 tiêu chí với tổng số 22 điểm; nhóm  tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản gồm 08 tiêu chí chia các mức với tổng số 23 điểm; nhóm  tiêu chí về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp gồm 05 tiêu chí với tổng số 45 điểm; nhóm  tiêu chí các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định với 05 điểm và tiêu chí bắt buộc phải có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.
Bên cạnh đó Thông tư còn quy định tài sản; trách nhiệm của người có tài sản đấu giá, cơ quan chủ quản của người có tài sản đấu giá và nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Bổ trợ tư pháp, đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp và sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/03/2022./.
Xem chi tiết nội dung Thông tư tại file đính kèm: document (8).pdf
Văn phòng sở