Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ trưởng Bộ Nội vụ thừa ủy quyền Thủ tướng, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình về dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi)

Tin tức - Sự kiện  
Bộ trưởng Bộ Nội vụ thừa ủy quyền Thủ tướng, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình về dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi)
Ngày 30/9/2023, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn số 7558/VPCP-PL gửi Bộ Nội vụ về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi).


Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cơ bản đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý một số nội dung của dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi).

Công văn số 7558/VPCP-PL nêu rõ: Về đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 5456/TTr-BNV ngày 24/9/2023 về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi), Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang có ý kiến như sau:

Cơ bản đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý một số nội dung của dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi) tại Tờ trình nêu trên.

Đối với đề xuất chỉnh sửa tên "tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt” quy định trong dự thảo Luật thành “tài liệu lưu trữ quý, hiếm” và bỏ các quy định về Chứng chỉ hành nghề lưu trữ ra khỏi dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi): đề nghị giữ nguyên như dự thảo đã trình Quốc hội tại Tờ trình số 419/TTr-CP ngày 31/8/2023 của Chính phủ.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ thừa ủy quyền Thủ tướng, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ trình Quốc hội về dự án Luật này, thay thế Tờ trình số 419/TTr-CP ngày 31/8/2023 của Chính phủ./.

Trước đó, tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội (sáng 18/9/2023) xem xét, cho ý kiến về dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã tiếp thu, giải trình, làm rõ một số nội dung Ủy ban Thường vụ Quốc hội  quan tâm; đồng thời cho rằng, việc sửa đổi toàn diện Luật Lưu trữ này phải vừa kế thừa, bổ sung, đổi mới, vừa đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với các luật liên quan, không xung đột, mâu thuẫn, đẩy mạnh chuyển đổi số, lưu trữ số, chú ý hơn xã hội hóa lưu trữ và lưu trữ ở khu vực tư...

Văn phòng