Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Sửa đổi, bổ sung quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ng...

Tuyên truyền phổ biến  
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Sửa đổi, bổ sung quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành NN&PTNT
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT Ngày 11/8/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Theo đó, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng II – Mã số: V.03.01.01 được sửa đổi như sau: có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm; có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành bảo vệ thực vật.

Đối với tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, bên cạnh các yêu cầu đã quy định, bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng II phải có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Viên chức thăng hạng từ chức danh bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng III lên chức danh bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng II phải có thời gian giữ chức danh bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng III hoặc tương đương tối thiểu đủ 09 năm, trong đó thời gian gần nhất giữ chức danh bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng III tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạn.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 10 năm 2022./.​​


Phòng Thi đua, khen thưởng