Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ Nội vụ dự thảo Thông tư Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh ng...

Tuyên truyền phổ biến  
Bộ Nội vụ dự thảo Thông tư Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Lưu trữ
Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét  thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Lưu trữ trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ.

Theo đó, ngày 25/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Theo đó, tại khoản 2 Điều 32 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP đã giao: “…Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quy định cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý,…”; tại khoản 4 Điều 37 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP đã giao: “Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quy định cụ thể nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét hăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý,…”. Lưu trữ là ngành, lĩnh vực được Chính phủ giao Bộ Nội vụ quản lý.

Việc xây dựng Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ tạo hành lang pháp lý về thi, xét thăng hạng viên chức chuyên ngành lưu trữ; góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức và thực hiện tốt chế độ chính sách đối với viên chức lưu trữ.

Theo Tờ trình của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 32 và khoản 4 Điều 37 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP dự thảo Thông tư quy định phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

Điều 1 của dự thảo Thông tư quy định phạm vi điều chỉnh: quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành lưu trữ và nội dung, hình thức, việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành lưu trữ;

Điều 2 của dự thảo Thông tư quy định đối tượng áp dụng: viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện thành lập theo quy định của pháp luật; Đơn vị sự nghiệp thuộc tổ chức chính trị xã hội -nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; đơn vị sự nghiệp thuộc đơn vị sự nghiệp công lập; đơn vị sự nghiệp thuộc doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần.

Về Tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng viên chức lưu trữ hạng II, hạng III (Điều 3, Điều 4 dự thảo).

Ngoài việc được cơ quan, đơn vị quản lý viên chức cử tham dự kỳ thi hoặc xét thăng hạng, viên chức phải đạt tiêu chuẩn Lưu trữ viên chính (hạng II), Lưu trữ viên (hạng III) theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Chương II Thông tư số 13/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ. Do, tiêu chuẩn quy định tại điểm g, h Khoản 3 Điều 4 và điểm g, h Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 13/2014/TT-TNV khi triển khai thực hiện có nhiều bất cập so với vị trí việc làm thực tế, nên Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã sửa đổi nội dung này tại Khoản 2, 3 Điều 3 và Khoản 2, 3 Điều 4 dự thảo Thông tư.

Về hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp lưu trữ (Điều 5 dự thảo); Nội dung và hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp (Điều 7 dự thảo): Căn cứ theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự thi hoặc xét thăng hạng.

Tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp lưu trữ (Điều 6 dự thảo); xác định người trúng tuyển kỳ thi thăng hạng (Điều 8 dự thảo): hướng dẫn theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP

Về nội dung, hình thức, thời gian xét thăng hạng lưu trữ theo từng hạng chức danh (Điều 9, Điều 10)

Về việc xét thăng hạng được thực hiện qua 2 vòng. Vòng 1 là xét hồ sơ, hình thức là thẩm định hồ sơ. Nếu kết quả đạt thì tiếp tục vòng 2 là kiểm tra, sát hạch. Nội dung kiểm tra sát hạch về kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp lưu trữ theo yêu cầu của  hạng chức danh nghề nghiệp lưu trữ dự xét thăng hạng và yêu cầu của vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị đang quản lý, sử dụng viên chức. 

Đối với hạng II, việc kiểm tra sát hạch được thực hiện qua 2 hình thức trắc nghiệm và phỏng vấn. Trắc nghiệm từ 30 - 45 câu trong thời gian 60 phút; Phỏng vấn từ 30 - 60 phút, chuẩn bị 10 phút.

Đối với hạng III, việc kiểm tra sát hạch được thực hiện qua 2 hình thức thực hành và phỏng vấn. Thực hành trong thời gian 90 phút. Phỏng vấn từ 30 - 60 phút, chuẩn bị 10 phút.

Quy định về cách tính điểm kiểm tra, sát hạch (Điều 11 dự thảo)

Điểm kiểm tra, sát hạch chấm theo thang điểm 100 đối với từng hình thức. Điểm cụ thể đối với mỗi câu hỏi ở nội dung bài thi viết, bài thực hành và phỏng vấn do Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp lưu trữ quy định.

Về xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp lưu trữ (Điều 12 dự thảo).

Kết quả kiểm tra sát hạch đạt 100 điểm trở lên (trong đó điểm trắc nghiệm, thực hành, phỏng vấn phải đạt từ 50 điểm trở lên). Kết quả kiểm tra sát hạch được xếp thứ tự điểm từ cao xuống thấp. Người trúng tuyển là người tham dự đủ 02 vòng, đủ điểm xét theo quy định tại dự thảo Thông tư và trong phạm vi chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp được giao (nếu có).

Trường hợp trong phạm vi chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp lưu trữ được giao có từ 02 người trở lên có tổng kết quả điểm kiểm tra sát hạch bằng nhau ở chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp cuối cùng thì việc xác định người trúng tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên như sau: Người có điểm phỏng vấn hoặc thực hành cao hơn; Người có thâm niên công tác cao hơn; Người có thành tích khen thưởng cao hơn trong 03 năm liên tục, liền kề với năm tổ chức xét thăng hạng.

Trường hợp vẫn không xác định được viên chức được thăng hạng theo thứ tự ưu tiên thì Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng sẽ xem xét và quyết định viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và viên chức không được bảo lưu kết quả cho các kỳ xét thăng hạng lần sau. Không bảo lưu kết quả cho các kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp lưu trữ lần sau.​


Theo moha.gov.vn