Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ Nội vụ dự thảo Thông tư quy định quản lý hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức

Tuyên truyền phổ biến  
Bộ Nội vụ dự thảo Thông tư quy định quản lý hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức
Bộ Nội vụ lấy ý kiến góp ý của Nhân dân vào dự thảo Thông tư quy định quản lý hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ.

​Theo đó, trong lĩnh vực quản lý hồ sơ công chức, viên chức, Bộ Nội vụ đã ban hành một số Thông tư gồm: Thông tư số 11/2012/TT-BNV1, Thông tư số 06/2019/TTBNV và Thông tư số 07/2019/TT-BNV. Tuy những Thông tư này đã đáp ứng được nhu cầu quản lý và sử dụng hồ sơ công chức, viên chức từ trước đến nay; triển khai cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 25/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước; thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao, Bộ Nội vụ tiến hành xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức đồng nghĩa với việc hệ thống văn bản pháp luật cũng cần được cập nhật theo để kịp thời đáp ứng được nhu cầu thực tiễn trong tương lai. Để đảm bảo việc quản lý và sử dụng hồ sơ điện tử của công chức, viên chức trong tương lai được đồng bộ, hiệu quả và đúng quy định pháp luật thì việc ban hành Thông tư mới là rất cần thiết.

Do vậy, thông tư mới này sẽ giải quyết việc lĩnh vực quản lý hồ sơ điện tử của công chức, viên chức hiện chưa có Thông tư nào quy định, góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Nguyên tắc quản lý hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức

1. Bảo đảm sự thống nhất trong công tác quản lý hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước.

2. Công tác xây dựng và quản lý hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức là trách nhiệm của cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức và được thực hiện thống nhất, khoa học, phản ánh đầy đủ, chính xác thông tin của từng cán bộ, công chức, viên chức kể từ khi được tuyển dụng cho đến khi không còn làm việc tại các cơ quan nhà nước.

3. Hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức được xây dựng, quản lý, sử dụng, khai thác và bảo quản vĩnh viễn theo chế độ tài liệu mật do Nhà nước quy định. Người được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức đồng ý bằng văn bản mới được nghiên cứu, sử dụng và khai thác hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

4. Hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức được xây dựng, lưu trữ và bảo quản theo hướng dẫn tại Thông tư này. Thông tin trong hồ sơ điện tử phải thống nhất với hồ sơ giấy và có giá trị tương đương hồ sơ giấy.

Lập mới hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức

Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ giấy của cán bộ, công chức, viên chức được xác nhận theo quy định, đơn vị quản lý hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm tạo lập, cập nhật thông tin trong hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức vào Phần mềm quản lý hồ sơ. Việc tạo lập, cập nhật hồ sơ điện tử bao gồm điền đầy đủ thông tin vào các trường dữ liệu của Phần mềm quản lý hồ sơ và số hóa thành phần hồ sơ đảm bảo thống nhất định dạng kỹ thuật trên cơ sở bố cục của tài liệu gốc; sắp xếp theo trình tự khoa học; phản ánh đầy đủ, chính xác thông tin của hồ sơ giấy; bảo mật; có khả năng truy cập, khai thác cùng các trường thông tin khác của hồ sơ điện tử.

Cập nhật hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức: a) Đối với thông tin thay đổi trên cơ sở giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hoặc nước ngoài ban hành như các quyết định về: Đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, nâng lương, nhận xét đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, kết luận về những vấn đề liên quan đến cá nhân và gia đình cán bộ, công chức, viên chức thì cơ quan quản lý hồ sơ điện tử có trách nhiệm cập nhật thông tin vào hồ sơ điện tử của người đó trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận tài liệu. b) Đối với thông tin thay đổi từ phía cá nhân cán bộ, công chức, viên chức bao gồm lý lịch, quan hệ xã hội, quan hệ gia đình, tài sản, thu nhập thì cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm cung cấp cho cơ quan quản lý hồ sơ điện tử để cập nhật và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, nhất quán của thông tin do mình cung cấp. Việc cập nhật được thực hiện trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan quản lý hồ sơ điện tử nhận được thông tin do cán bộ, công chức, viên chức cung cấp.

Sửa chữa hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức

Trường hợp phát hiện thông tin trong hồ sơ điện tử không thống nhất với hồ sơ giấy thì cơ quan quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức phải đăng cảnh báo lên Phần mềm quản lý hồ sơ, đồng thời rà soát, kiểm tra và không phê duyệt bất cứ sự cập nhật, bổ sung hoặc sửa chữa nào theo hồ sơ giấy. Cơ quan quản lý hồ sơ có trách nhiệm cập nhật Phần mềm quản lý hồ sơ với thông tin chính xác nhất trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi thông tin ấy được xác minh và phê duyệt.

Thống nhất sử dụng mẫu sơ yếu lý lịch kèm theo Thông tư này để thay thế mẫu sơ yếu lý lịch 2c-BNV/2008 và 2c/TCTW-98 trong việc quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức.

Ngoài ra, dự thảo Thông tư cũng quy định cụ thể về: Phê duyệt hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức; Khai thác hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức; Lưu trữ; Chuyển, tiếp nhận hồ sơ điện tử; Trách nhiệm của Bộ, ngành, địa phương; Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, ngành, địa phương; Trách nhiệm của công chức, viên chức trực tiếp làm công tác quản lý tài khoản người dùng, quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức; Trách nhiệm và quyền của công chức, viên chức đối với hồ sơ cá nhân và điều khoản chuyển tiếp.


Theo moha.gov.vn
Tin liên quan