Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ Nội vụ dự thảo Nghị định Quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức

Tuyên truyền phổ biến  
Bộ Nội vụ dự thảo Nghị định Quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức
Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

Căn cứ xây dựng Dự thảo Nghị định

Căn cứ chính trị:

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, trong đó có nội dung: “Tiếp tục đổi mới công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ: Thống nhất việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức để các địa phương, cơ quan, đơn vị lựa chọn, tuyển dụng theo yêu cầu, nhiệm vụ; đồng thời, nghiên cứu phân cấp kiểm định theo lĩnh vực đặc thù và theo vùng, khu vực";

Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 06/6/2018 của Bộ Chính trị về triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW đã giao: “Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng cơ chế, lộ trình, nội dung thực hiện thống nhất việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức. Trên cơ sở đó, các địa phương, cơ quan, đơn vị lựa chọn, tuyển dụng theo yêu cầu, nhiệm vụ; đồng thời, nghiên cứu, từng bước phân cấp kiểm định theo lĩnh vực đặc thù và theo vùng, khu vực khi đủ điều kiện (thực hiện từ năm 2018)".

Căn cứ pháp lý:

Khoản 6 Điều 1 bổ sung Điều 39 của Luật Cán bộ, công chức của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức “Thực hiện kiểm định chất lượng đầu vào công chức, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 37 của Luật này. Việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức được thực hiện theo lộ trình, bảo đảm công khai, minh bạch, thiết thực, hiệu quả"

Dự kiến tác động của dự thảo Nghị định:

Việc thực hiện Nghị định sẽ tác động trực tiếp đến các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp trong công tác tuyển dụng công chức theo hướng tăng cường trách nhiệm, tăng cường tính thực chất trong công tác tuyển dụng. Việc thực hiện Nghị định đồng thời tác động trực tiếp đến người dân, cụ thể là những người mong muốn trở thành công chức, những người có năng lực sẽ có cơ hội để thể hiện năng lực của mình.

Ngày 13/7/2022, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 3245/BNV-CCVC gửi các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan về việc góp ý dự thảo Nghị định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức. 


Phòng Công chức viên chức