Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ Nội vụ: Đề xuất mới về lập quỹ thi đua, khen thưởng

Tuyên truyền phổ biến Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng  
Bộ Nội vụ: Đề xuất mới về lập quỹ thi đua, khen thưởng
Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Bộ Nội vụ đã đề xuất một số quy định mới về quỹ thi đua, khen thưởng.
Quỹ thi đua, khen thưởng được hình thành từ ngân sách nhà nước, từ quỹ khen thưởng của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, đóng góp của cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài và các nguồn thu hợp pháp khác.
Theo dự thảo, quỹ thi đua, khen thưởng của các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước được hình thành từ nguồn ngân sách nhà nước với mức bằng 20% tổng quỹ tiền lương theo ngạch, bậc của cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế và tiền công được duyệt cả năm và từ nguồn đóng góp của cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài và các nguồn thu hợp pháp khác.
Theo quy định hiện hành, quỹ thi đua, khen thưởng của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được hình thành từ nguồn ngân sách nhà nước hàng năm với mức tối đa bằng 1,0% chi ngân sách thường xuyên đối với mỗi cấp ngân sách thuộc các tỉnh đồng bằng, thành phố và mức trích tối đa bằng 1,5% chi ngân sách thường xuyên đối với mỗi cấp ngân sách thuộc các tỉnh miền núi, trung du, Tây Nguyên, vùng sâu, vùng xa và từ nguồn đóng góp của cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài và các nguồn thu hợp pháp khác.
Theo đề xuất của Bộ Nội vụ tại dự thảo, quỹ thi đua, khen thưởng của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được hình thành từ nguồn ngân sách nhà nước hàng năm trong tổng chi ngân sách thường xuyên đối với mỗi cấp ngân sách thuộc các tỉnh, thành phố và nguồn ngân sách được phân bổ ngay từ đầu năm theo tỷ lệ sau: Quỹ thi đua khen thưởng của sở, ban, ngành cấp tỉnh được hình thành từ nguồn ngân sách nhà nước hàng năm với mức từ 20% trở lên tổng quỹ tiền lương theo ngạch, bậc của cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế và tiền công được duyệt cả năm và từ nguồn đóng góp của cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài và các nguồn thu hợp pháp khác. Quỹ thi đua, khen thưởng của cấp tỉnh được hình thành từ nguồn ngân sách nhà nước hàng năm với mức từ 1,0% trở lên chi ngân sách thường xuyên thuộc ngân sách cấp tỉnh và từ nguồn đóng góp của cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài và nguồn thu hợp pháp khác. Quỹ thi đua, khen thưởng của cấp huyện được hình thành từ nguồn ngân sách nhà nước hàng năm với mức từ 1,5% trở lên chi ngân sách thường xuyên thuộc ngân sách cấp huyện và từ nguồn đóng góp của cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài và nguồn thu hợp pháp khác. Quỹ thi đua, khen thưởng của cấp xã được hình thành từ nguồn ngân sách nhà nước hàng năm với mức từ 2% trở lên chi ngân sách thường xuyên thuộc ngân sách cấp xã và từ nguồn đóng góp của cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài và nguồn thu hợp pháp khác.
Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất quỹ thi đua, khen thưởng của tổ chức chính trị, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội được cấp từ nguồn ngân sách nhà nước hàng năm từ 20% trở lên trong tổng quỹ tiền lương (căn cứ tính chất hoạt động của từng tổ chức, Bộ Tài chính thống nhất tỷ lệ cấp hàng năm) và từ nguồn đóng góp của cá nhân, tổ chức trong nước, ngoài nước và các nguồn thu hợp pháp khác…
theo baochinhphu.vn