Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BỘ NỘI VỤ BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, THAY THẾ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ N...

Văn bản hướng dẫn  
BỘ NỘI VỤ BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, THAY THẾ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NỘI VỤ VỀ LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
Ngày 31/12/2023, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 1096/QĐ-BNV về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ về lĩnh vực chính quyền địa phương. Theo đó, Quyết định số 1096/QĐ-BNV gồm 3 Điều và Danh mục thủ tục hành chính chính được sửa đổi, thay thế kèm theo.

Thực hiện Kế hoạch số 2562/KH-UBND ngày 28/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2024; Kế hoạch số 54/KH-SNV ngày 29/12/2023 của Sở Nội vụ về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2024 của Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam.

Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên đã đề xuất với Lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh sửa đổi, thay thế 01 thủ tục hành chính về lĩnh vực chính quyền địa phương là thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp xã.

Việc sửa đổi, thay thế thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp xã là cần thiết, đúng quy định hiện hành./.

Chi tiết Quyết định số 1096/QĐ-BNV Ngày 31/12/2023 của Bộ Nội vụ tại file đính kèm: (file scan)

QĐ 1096 của Bộ Nội vụ.pdf


Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên
Tin liên quan