Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 và 5 năm thực hiện Quyết định số 163/QĐ-TTg

Văn bản hướng dẫn  
Báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 và 5 năm thực hiện Quyết định số 163/QĐ-TTg
Thực hiện Công văn số 120/BNV-ĐT ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 và tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025, Sở Nội vụ đề nghị thủ trưởng các đơn vị báo cáo và thống kê kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 của đơn vị theo các mẫu biểu đính kèm sau:​
Biểu KQ đào tạo, bồi dưỡng năm 2020: Biểu KQ ĐTBD 2020.xlsx
Phòng Tổ chức, biên chế