Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Tổ chức Trung ương: Hướng dẫn việc sắp xếp cơ quan Đảng, đoàn thể ở địa phương

Tuyên truyền phổ biến Lĩnh vực Tổ chức chính quyền  
Ban Tổ chức Trung ương: Hướng dẫn việc sắp xếp cơ quan Đảng, đoàn thể ở địa phương
Ngày 28/02/2020, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 28-HD/BTCTW về việc sắp xếp tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.
Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
nghe báo cáo dự thảo Đề án sắp xếp tinh giản đầu mối các cơ quan tham mưu, giúp việc; Đề án sắp xếp,
tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập khối Đảng, MTTQ, các đoàn thể tỉnh (Nguồn: tuhn.vn)

Trong đó có hướng dẫn về sắp xếp tổ chức đảng với các nội dung: Về tổ chức; về số lượng cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ, Phó Bí thư cấp ủy; số lượng ủy viên, Phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy mới thành lập.  

Về tổ chức, đối với đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã mới thành lập do hợp nhất, sáp nhập các đơn vị hành chính cùng cấp, Ban thường vụ cấp ủy cấp trên trực tiếp xây dựng đề án, quyết định thành lập đảng bộ mới trên cơ sở sáp nhập, hợp nhất tổ chức đảng của đơn vị hành chính cùng cấp trước khi sắp xếp; chỉ định ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy của đảng bộ theo quy định của Điều lệ Đảng. Việc sắp xếp tổ chức đảng đồng bộ với sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Nhiệm kỳ đầu tiên của đảng bộ mới thành lập là nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đối với đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giải thể: Giải thể tổ chức đảng theo quy định của Điều lệ Đảng.

Đối với đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã do điều chỉnh địa giới hành chính: Ban thường vụ cấp uỷ cấp tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chuyển giao tổ chức đảng; cấp uỷ cấp trên trực tiếp nơi có chi bộ, đảng bộ được chuyển đi có trách nhiệm làm các thủ tục chuyển giao tổ chức đảng và chuyển sinh hoạt đảng tập thể cho đảng viên; cấp uỷ cấp trên trực tiếp nơi có chi bộ, đảng bộ được chuyển đến có trách nhiệm làm các thủ tục tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên tương ứng với địa giới được điều chỉnh.

Về số lượng cấp ủy viên, ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư cấp ủy, số lượng ủy viên, Phó Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy mới thành lập như sau:

Nhiệm kỳ 2015 - 2020: Số lượng cấp ủy viên, ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy, ủy viên ủy ban kiểm tra cấp ủy của đảng bộ mới tối đa không vượt quá tổng số hiện có của các tổ chức đảng cùng cấp trước khi sắp xếp trừ đi số lượng các đồng chí nghỉ hưu, nghỉ công tác, chuyển công tác khác. Số lượng Phó Bí thư cấp ủy, Phó Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra của đảng bộ mới tối đa không vượt quá tổng số cấp trưởng, cấp phó hiện có của các tổ chức đảng cùng cấp trước khi sắp xếp trừ đi số lượng các đồng chí nghỉ hưu, nghỉ công tác, chuyển công tác khác.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025: Số lượng cấp ủy viên, ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư cấp ủy; số lượng ủy viên, Phó Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy của đảng bộ mới thực hiện theo quy định tại Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Trung ương.

Trường hợp nơi khó khăn trong bố trí, sắp xếp cán bộ thì ban thường vụ cấp ủy cấp trên trực tiếp có thể quyết định số lượng nhiều hơn trên cơ sở khả năng đáp ứng của cán bộ và bảo đảm cơ cấu phù hợp, nhưng tối đa không vượt quá số lượng tại thời điểm kết thúc nhiệm kỳ 2015 - 2020 trừ đi số lượng các đồng chí đến tuổi nghỉ hưu, nghỉ công tác, chuyển công tác khác; đồng thời, xây dựng lộ trình, thực hiện giảm số lượng cấp ủy viên, ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư cấp ủy để chậm nhất sau 60 tháng kể từ ngày quyết định thành lập tổ chức đảng mới có hiệu lực thi hành thì số lượng các chức danh trên phải thực hiện đúng theo quy định tại Chỉ thị số 35-CT/TW và các hướng dẫn của Trung ương.

Tại Hướng dẫn này cũng đã hướng dẫn về tổ chức cơ quan lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; sắp xếp tổ chức bộ máy; bố trí cán bộ, công chức, viên chức ở cấp huyện và cấp xã; hướng dẫn về chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động…


theo moha.gov.vn