Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2021

Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản QPPL bị bãi bỏ  
Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2021
Xem vhi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm: 
Văn phòng sở