Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Đào tạo, bồi dưỡng  
Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018
Thực hiện Quyết định 144/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2017-2020 và Công văn số 4109/BNV-ĐT ngày 03/8/2017 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018. Để có cơ sở tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018, Sở Nội vụ đề nghị các đơn vị xây dựng báo cáo theo các nội dung chính sau:

 I. Kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2017:

1. Các nội dung, mục tiêu Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2017 của đơn vị.

2. Kết quả thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2017;

3. Thống kê kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2017 theo 06 biểu mẫu đính kèm:

- Biểu BM-05/ĐT: Kết quả ĐTBD cán bộ, công chức ở trong nước năm 2017;

- Biểu BM-06/ĐT: Kết quả ĐTBD viên chức ở trong nước năm 2017;

- Biểu BM-07/ĐT: Kế hoạch ĐTBD cán bộ, công chức ở trong nước năm 2018;

- Biểu BM-08/ĐT: Kế hoạch ĐTBD viên chức ở trong nước năm 2018;

- Biểu BM-09/ĐT: Kết quả ĐTBD cán bộ, công chức, viên chức ở nước ngoài năm 2017;

- Biểu BM-10/ĐT: Kế hoạch ĐTBD cán bộ, công chức, viên chức ở nước ngoài năm 2018;

4. Khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

II. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018:

1. Nội dung cần đào tạo, bồi dưỡng bao gồm:

a) Về chuyên môn, nghiệp vụ (từ trung cấp trở lên);

b) Về lý luận chính trị:

c) Về quản lý nhà nước:

d) Về kiến thức quốc phòng, an ninh:

đ) Kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế:

e) Về ngoại ngữ:

f) Về Tin học:

 

g) Các kiến thức kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ khác (theo vị trí việc làm).

Xem chi tiết nội dung văn bản tại đây.

Biểu mẫu báo cáo kết quả năm 2017