Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách Góp ý văn bản dự thảo

Danh sách Góp ý văn bản dự thảo  
Không có dữ liệu.
#Tên văn bản dự thảoXem chi tiếtTải văn bảnXem các góp ýNgày hết hạn góp ý
1 Tham gia ý kiến dự thảo Quyết định Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

07/05/2024
2 Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; người quản lý, kiểm soát viên doanh nghiệp có phần vốn nhà nước thuộc thẩm quyền

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

28/04/2023
3 Xin ý kiến dự thảo văn bản

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

22/02/2023
4 XIN Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC NĂM 2022

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

17/02/2023
5 Xin ý kiến góp ý vào dự thảo văn bản

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

17/01/2023
6 XIN Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC NĂM HỌC 2021-2022

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

01/09/2022
7 Xin ý kiến vào Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam, thay thế Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND ngày 01/8/2013 của UBND tỉnh Hà Nam ban hành quy chế tổ chức và hoạt động thôn, tổ dân phố và Quyết định số 03/2019/Q

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

25/08/2022
8 XIN Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ CÁC CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG DANH HIỆU “THẦY THUỐC ƯU TÚ” LẦN THỨ 14 - NĂM 2023

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

30/07/2022
9 xin ý kiến Dự thảo Quyết định phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

18/05/2022
10 XIN Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC NĂM 2021

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

26/02/2022
11 XIN Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC NĂM HỌC 2020-2021

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

27/08/2021
12 XIN Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC NĂM 2020

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

10/03/2021
13 Góp ý dự thảo văn bản Quy chế TD Công chức cấp xã

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

31/01/2021
14 Góp ý Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

04/11/2020
15 XIN Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC NĂM HỌC 2019-2020

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

16/10/2020
16 Xin ý kiến nhân dân về cá nhân đề nghị khen thưởng cấp nhà nước năm 2020

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

28/09/2020
17 XIN Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ TẬP THỂ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC PHONG TRÀO THI ĐUA “CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI" GIAI ĐOẠN 2011-2020​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

12/08/2020
18 XIN Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ VIỆC ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH CHO ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

21/05/2020
19 XIN Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC PHONG TRÀO THI ĐUA “CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI” GIAI ĐOẠN 2011-2020

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

20/09/2019
20 Danh sách cá nhân (01 cá nhân) đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

15/08/2019
21 XIN Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC NĂM HỌC 2018-2019

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

15/08/2019
22 XIN Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN THUỘC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HÀ NAM ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC NĂM HỌC 2017 - 2018

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

15/08/2018
23 Xin ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 08 -NQ/TU ngày 23 tháng 9 năm 2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người đứng

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

24/07/2018
24 xin ý kiến vào dự thảo Quy định về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

05/07/2018
25 góp ý Dự thảo Bộ chỉ số đánh giá CCHC đối với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

15/05/2018
26 Xin ý kiến vào dự thảo sửa đổi Quyết định 26/2014/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

15/03/2018
27 Xin ý kiến vào Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam, thay thế Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND ngày 01/8/2013 của UBND tỉnh Hà Nam ban hành quy chế tổ chức và hoạt động thôn, tổ dân phố và Quyết định số 03/2019/Q

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

13/01/2018