Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách Góp ý văn bản dự thảo

Danh sách Góp ý văn bản dự thảo  
Không có dữ liệu.
#Tên văn bản dự thảoXem chi tiếtTải văn bảnXem các góp ýNgày hết hạn góp ý
1 xin ý kiến Dự thảo Quyết định phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

18/05/2022
2 XIN Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC NĂM 2021

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

26/02/2022
3 XIN Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC NĂM HỌC 2020-2021

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

27/08/2021
4 XIN Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC NĂM 2020

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

10/03/2021
5 Góp ý dự thảo văn bản Quy chế TD Công chức cấp xã

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

31/01/2021
6 Góp ý Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

04/11/2020
7 XIN Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC NĂM HỌC 2019-2020

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

16/10/2020
8 Xin ý kiến nhân dân về cá nhân đề nghị khen thưởng cấp nhà nước năm 2020

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

28/09/2020
9 XIN Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ TẬP THỂ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC PHONG TRÀO THI ĐUA “CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI" GIAI ĐOẠN 2011-2020​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

12/08/2020
10 XIN Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ VIỆC ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH CHO ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

21/05/2020
11 XIN Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC PHONG TRÀO THI ĐUA “CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI” GIAI ĐOẠN 2011-2020

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

20/09/2019
12 Danh sách cá nhân (01 cá nhân) đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

15/08/2019
13 XIN Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC NĂM HỌC 2018-2019

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

15/08/2019
14 XIN Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN THUỘC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HÀ NAM ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC NĂM HỌC 2017 - 2018

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

15/08/2018
15 Xin ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 08 -NQ/TU ngày 23 tháng 9 năm 2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người đứng

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

24/07/2018
16 xin ý kiến vào dự thảo Quy định về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

05/07/2018
17 góp ý Dự thảo Bộ chỉ số đánh giá CCHC đối với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

15/05/2018
18 Xin ý kiến vào dự thảo sửa đổi Quyết định 26/2014/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

15/03/2018