Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Văn bản

Văn bản quy phạm pháp luật  
Văn bản

 

 
STT Loại văn bản

 

Số hiệu

 

văn bản

Trích yếu

 

Cơ quan

 

ban hành

Ngày ban hành
 
1 Quyết định 09/2015/QĐ-TTg Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương Thủ tướng Chính phủ 25/03/2015
2 Quyết định 859/QĐ-BNV Phê duyệt Chương trình bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015 Bộ Nội vụ 31/07/2013
3 Nghị quyết 76/NQ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 Chính phủ 13/06/2013
4 Chỉ thị 07/CT-TTg Về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 Thủ tướng Chính phủ 22/05/2013
5 Công văn 1418/BNV-CCHC V/v hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnh Bộ Nội vụ 23/04/2013
6 Công văn 932/BNV-CCHC V/v hướng dẫn việc tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnh Bộ Nội vụ 20/03/2013
7 Công văn 757/BNV-CCHC V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1333/QĐ-BNV ngày 14/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Bộ Nội vụ 04/03/2013
 8 Nghị quyết 17-NQ/TW Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khóa X Về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam 01/08/2007
 9 Quyết định 4223/QĐ-BNV Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Danh mục chuẩn thông tin và Quy định kỹ thuật về dữ liệu dùng cho phần mềm, cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã Bộ Nội Vụ 30/11/2016
  Thông tư 06/2016/TT-BNV Quy định chế độ thông tin, báo cáo công tác ngành Nội vụ Bộ Nội vụ 24/11/2016
 10 Quyết định 1494/QĐ-BNV Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về cải cách hành chính nhà nước năm 2016 Bộ Nội Vụ 10/06/2016
11 Quyết định 1383/QĐ-BNV Phê duyệt Đề án "Xây dựng phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước" Bộ Nội vụ 28/12/2012
12 Quyết định 1333/QĐ-BNV Phê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực đội ngũ công chức chuyên trách cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015" Bộ Nội vụ 14/12/2012
13 Quyết định 1332/QĐ-BNV Phê duyệt Đề án "Tăng cường công tác tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015" Bộ Nội vụ 14/12/2012
14 Quyết định 1294/QĐ-BNV Phê duyệt Đề án "Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương" Bộ Nội vụ 03/12/2012
15 Nghị quyết 30c/NQ-CP Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 Chính phủ 08/11/2011