Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện Nghị quyết số 19-2007/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
Thực hiện Nghị quyết số 19-2007/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020
Trong giai đoạn 2017-2020, tập trung cải thiện môi trường kinh doanh đẩy mạnh cải cách TTHC, rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện TTHC, giảm chi phí hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước.

 Xem chi tiết nội dung văn bản tại đây.