Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” các cấp, tỉnh Hà Nam

Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” các cấp, tỉnh Hà Nam

      Thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” các cấp, giai đoạn 2012-2015. Ngày 15/01/2014 UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Kế hoạch số 71/KH-UBND, về việc triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Nam, nhằm xây dựng bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp tỉnh, huyện, xã mang tính hiện đại theo Hệ tọa độ Quốc gia VN-2000; xác định phạm vi quản lý theo đơn vị hành chính của tỉnh Hà Nam với các tỉnh, thành khác có liên quan, giữa các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong tỉnh đảm bảo tính khoa học, chính xác, đầy đủ pháp lý và thống nhất làm cơ sở pháp lý trong công tác quản lý nhà nước về địa giới hành chính và xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Thời gian thực hiện trong 2 năm (2014, 2015).

      Để triển khai thực hiện kế hoạch, UBND tỉnh quyết định thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Nam; thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo. Thành phần Ban Chỉ đạo gồm: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó Trưởng ban; các thành viên Ban Chỉ đạo là đại diện Lãnh đạo các sở, ngành: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh.

      Hiện nay Sở Nội vụ tham mưu Ban chỉ đạo Dự án 513 của tỉnh đang triển khai thực hiện các công việc theo kế hoạch của tỉnh; chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn tiến hành khảo sát hiện trạng về địa giới hành chính các cấp, nhằm đánh giá hiện trạng công tác quản lý địa giới hành chính các cấp, đồng thời làm cơ sở để lập Thiết kế kỹ thuật - Dự toán kinh phí thực hiện Dự án. Đến nay 6 huyện, thành phố đã tổng hợp xong kết quả khảo sát hiện trạng về địa giới hành chính các cấp, báo cáo Ban Chỉ đạo của tỉnh./.

Phòng Xây dựng chính quyền