Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tục thẩm định đề án tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Thủ tục hành chính Lĩnh vực tổ chức bộ máy  
Thủ tục thẩm định đề án tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức tập hợp đầy đủ hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ.

- Bước 2: Phòng Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ thẩm định trình lãnh đạo sở và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định;

- Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ

Cách thức thực hiện

 - Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đề án tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

- Tờ trình đề án tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập và dự thảo quyết định tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

- Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có)

b) Số lượng hồ sơ : 02 (bộ) 

Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc (Kể từ khi nhận đủ hồ sơ)

Đối tượng thực hiện TTHC:Tổ chức, cá nhân                                                               

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ.

Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính

Phí, lệ phí: không

Căn cứ pháp lý của TTHC

Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập