Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tục Thẩm định đề án thành lập tổ chức hành chính Nhà nước

Thủ tục hành chính Lĩnh vực tổ chức bộ máy  
Thủ tục Thẩm định đề án thành lập tổ chức hành chính Nhà nước

Trình tự thực hiện

 

- Bước 1: Tổ chức tập hợp đầy đủ hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ.

- Bước 2: Phòng Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ thẩm định trình lãnh đạo sở và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định;

- Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ.

Cách thức thực hiện

 - Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đề án thành lập tổ chức

- Tờ trình về đề án thành lập tổ chức

- Dự thảo quyết định thành lập tổ chức

- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập tổ chức

- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập tổ chức (nếu có)

b) Số lượng hồ sơ : 02 bộ 

Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (chưa bao gồm thời gian  giải quyết của Văn phòng UBND tỉnh)

Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ.

Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính

Phí, lệ phí: Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 của Chính phủ Quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính tổ chức sự nghiệp nhà nước