Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tục Sáp nhập, hợp nhất, chia tách Quỹ

Thủ tục hành chính Lĩnh vực hội, tổ chức phi chính phủ  
Thủ tục Sáp nhập, hợp nhất, chia tách Quỹ

 Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân tập hợp đầy đủ hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ.

- Bước 2: Phòng Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ thẩm định trình lãnh đạo sở và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định;

- Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ.

Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị về việc hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ, trong đó nêu rõ lý do và tên gọi mới của quỹ sau khi hợp nhất, sáp nhập, chia, tách;

- Dự thảo điều lệ quỹ

- Nghị quyết của Hội đồng quản lý quỹ về việc hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ; ý kiến đồng ý bằng văn bản của sáng lập viên (nếu có).

- Dự kiến nhân sự hội đồng quản lý quỹ

- Phương án giải quyết tài sản, tài chính, lao động khi hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết: 18 ngày làm việc (Từ khi nhận đủ hồ sơ)

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ.

Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân                                                               

Phí, lệ phí: Không                                                                 

Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính             

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện;