Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tục Quỹ tự giải thể

Thủ tục hành chính Lĩnh vực hội, tổ chức phi chính phủ  
Thủ tục Quỹ tự giải thể

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân tập hợp đầy đủ hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ.

- Bước 2: Phòng Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ thẩm định trình lãnh đạo sở và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định;

- Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ.

Cách thức thực hiện

 - Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị giải thể;

- Nghị quyết của Hội đồng quản lý về lý do quỹ tự giải thể;

- Ban kiểm kê tài sản, tài chính của quỹ có chữ ký của chủ tịch hội đồng quản lý quỹ, trưởng ban kiểm tra, giám đốc và phụ trách kế toán;

- Dự kiến phương thức xử lý tài sản, tài chính, lao động và thời hạn thanh toán các khoản nợ:

- Thông báo thời hạn thanh toán nợ (nếu có) cho các tổ chức và cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật trên 3 (ba) số báo (viết hoặc điện tử) liên tiếp ở Trung ương đối với quỹ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho phép thành lập, báo ở địa phương đối với quỹ do Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện cho phép thành lập;

- Các tài liệu chứng minh việc hoàn thành nghĩa vụ tài sản, tài chính của quỹ;

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc (Kể từ khi nhận đủ hồ sơ)

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ.

Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân                                                              

Phí, lệ phí: Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện;

- Thông tư 02/2013/TT-BNV ngày 10/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 30/2012/NĐ-CP.