Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tục Giải thể hội

Thủ tục hành chính Lĩnh vực hội, tổ chức phi chính phủ  
Thủ tục Giải thể hội

 Trình tự thực hiện

- Bước 1: Công dân tập hợp đầy đủ hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ.

- Bước 2: Phòng Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ thẩm định trình lãnh đạo sở và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định;

- Bước 3: Công dân nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ.

Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị giải thể hội (bản chính);

- Nghị quyết giải thể hội (bản chính);

- Bản kê tài sản, tài chính (bản chính);

- Dự kiến phương thức xử lý tài sản, tài chính, lao động và thời hạn thanh toán các khoản nợ (bản chính).

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

Thời hạn giải quyết: 9 ngày làm việc (Kể từ khi nhận đủ hồ sơ)

Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân                                                              

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ.

Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính             

Phí, lệ phí: Không 

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

- Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;