Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tục Cử công chức, viên chức đi đào tạo Sau đại học

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Đào tạo, bồi dưỡng  
Thủ tục Cử công chức, viên chức đi đào tạo Sau đại học

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Các đơn vị Nộp quy hoạch, kế hoạch cử công chức, viên chức đi đào tạo Sau đại học của năm sau trước ngày 31/10 hàng năm và tập hợp đầy đủ hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ.

- Bước 2: Phòng Tổ chức - Biên chế và tổ chức phi chính phủ thẩm định hồ sơ trình lãnh đạo Sở để trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Bước 3: Sau khi có Thông báo nhập học của cơ sở đào tạo, các đơn vị nộp hồ sơ cử công chức, viên chức đi học đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ.

- Bước 4: Trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

- Bước 5: Các đơn vị nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ.

Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.

Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo;

- Bản sao Thông báo nhập học của cơ sở đào tạo;

- Bản sao bằng tốt nghiệp đại học;

- Lý lịch cán bộ, công chức (mẫu 2c-BNV/2008);

- Bản cam kết của cá nhân có xác nhận của lãnh đạo đơn vị;

- Bản đánh giá cán bộ, công chức, viên chức 3 năm liền kề có xác nhận của lãnh đạo đơn vị;

- Quyết định tuyển dụng của cơ quan có thẩm quyền.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

Thời hạn giải quyết: 18 ngày làm việc (Từ khi nhận đủ hồ sơ)

Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ.

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

- Văn bản chấp thuận

- Quyết định cử đi học .

Phí, lệ phí: Không

Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

- Căn cứ Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

- Căn cứ Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh Hà Nam về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo Sau đại học và Chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Các điều kiện được quy định tại khoản 2 Điều 3, Quy định ban hành theo Quyết định 07/2015/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh Hà Nam.