Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin người phát ngôn Sở Nội vụ

Bộ máy tổ chức Quy chế hoạt động  
Thông tin người phát ngôn Sở Nội vụ

Thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Sở Nội vụ xin cung cấp thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan như sau:

Họ và tên: Trương Công Khải

Chức vụ:Giám đốc

Số điện thoại di động: 0945600000

Địa chỉ email: truongcongkhai@hanam.gov.vn.

Văn phòng