Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo kết quả kiểm tra tại UBND huyện Kim Bảng

Tuyên truyền phổ biến Lĩnh vực Thanh tra  
Thông báo kết quả kiểm tra tại UBND huyện Kim Bảng
Thực hiện Kế hoạch số 42/KH - SNV ngày 06/3/2017 của Sở Nội vụ Hà Nam về kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng; tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp huyện.

 Ngày 18/4/2017, Sở Nội vụ đã ban hành Thông báo số 22/TB-SNV về kết quả kiểm tra công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng; tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp huyện tại UBND huyện Kim Bảng

Xem chi tiết toàn văn Thông báo tại đây.