Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh tra việc quản lý hồ sơ; thực hiện chế độ, chính sách cán bộ, công chức cấp xã; người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố

Tuyên truyền phổ biến Lĩnh vực Thanh tra  
Thanh tra  việc quản lý hồ sơ; thực hiện chế độ, chính sách cán bộ, công chức cấp xã; người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố
Thanh tra  việc quản lý hồ sơ; thực hiện chế độ, chính sách cán bộ, công chức cấp xã; người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố; Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Hội đối với các Hội hoạt động trong phạm vi cấp xã tại UBND huyện Lý Nhân.

 Sáng ngày 22/11/2017, tại trụ sở UBND huyện Lý Nhân, Đoàn thanh tra Sở Nội vụ thực hiện thanh tra về việc quản lý hồ sơ; thực hiện chế độ, chính sách cán bộ, công chức cấp xã; người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố; Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Hội đối với các Hội hoạt động trong phạm vi cấp xã trên địa bàn huyện.

Đoàn thanh tra đã nghe báo cáo của UBND huyện Lý Nhân, và  kiểm tra thực tế hồ sơ cán bộ, công chức cấp xã; công tác quản lý nhà nước đối với các Hội hoạt động trong phạm vi cấp xã tại UBND huyện Lý Nhân.

Sau thanh tra, kiểm tra, Đoàn sẽ có kết luận để đánh giá thực trạng tổ chức thực hiện, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập trong quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ…