Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tham gia ý kiến vào Dự thảo Bộ chỉ số CCHC

Ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản Dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý  
Tham gia ý kiến vào Dự thảo Bộ chỉ số CCHC

UBND TỈNH HÀ NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ NỘI VỤ

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 199/SNV-TCBM&ĐT

Hà Nam, ngày 03 tháng 5 năm 2013

V/v tham gia ý kiến vào Dự thảo Bộ chỉ số CCHC

 

 

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành;

- UBND các huyện, thành phố,

 

          Thực hiện Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Đề án "Xác định chỉ số cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương" và thực hiện sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam. Để có cơ sở xây dựng Dự thảo Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành “Bộ chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố” làm cơ sở để đánh giá hiệu quả của công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh hàng năm và giai đoạn 2011-2020.    

Sở Nội vụ trân trọng đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiên cứu, tham gia ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Nội vụ (qua phòng Tổ chức, Bộ máy và đào tạo) trước ngày 13/5/2013 và gửi bằng File điện tử về địa chỉ: bomaydaotaosnv@gmail.com để Sở hoàn thiện và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. (toàn văn Dự thảo được đăng tải trên website của Sở Nội vụ tại địa chỉ: http://hanam.gov.vn/vi-vn/snv)

          Rất mong nhận được sự phối hợp của đơn vị./.

Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như kính gửi;

 

- Lưu: VT, TCBM&ĐT.

(Đã ký)

 

 

 

Phạm Gia Luật

 

Công văn: hanam.gov.vn/snv/TaiLieu/SNV/199-SNV-TCBMDT Tham gia y kien Du thao Bo chi so CCHC.pdf

Biểu đính kèm: hanam.gov.vn/snv/TaiLieu/SNV/chỉ số CCHC PAR INDEX.xls

Biểu đính kèm: hanam.gov.vn/snv/TaiLieu/SNV/chỉ số CCHC sở ngành.xls

 

Phòng Tổ chức Bộ máy, Đào tạo