Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nôi vụ ban hành kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2018

Tuyên truyền phổ biến Lĩnh vực Thanh tra  
Sở Nôi vụ ban hành kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2018
Thực hiện Công văn số 274-CV/BNCTU ngày 27/12/2017 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018.

 Thực hiện Công văn số 274-CV/BNCTU ngày 27/12/2017 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018, Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhằm: Phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời những biểu hiện tiêu cực, hành vi tham nhũng, lãng phí của cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao ý thức, trách nhiệm của từng CB,CC,VC trong việc đấu tranh, phòng, chống tham nhũng và tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, trưởng các đơn vị thuộc Sở trong việc chỉ đạo, điều hành công tác PCTN.

Xem chi tiết nội dung văn bản tại đây.