Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam

Thủ tục hành chính  
Quyết định công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam
Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 23/9/2016 của Tỉnh ủy về về đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị giai đoạn 2016-2020.

 Sở Nội vụ Hà Nam đã triển khai rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm thời gian thực hiện bộ thủ tục hành chính. Ngày 25/4/2017 UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 551/QĐ-UBND về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam.

Theo đó Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam sau khi cắt giảm thời gian thực hiện gồm 49 thủ tục bao gồm các lĩnh vực: Công chức viên chức (01 thủ tục), Thi đua khen thưởng (07 thủ tục), Tôn giáo (16 thủ tục), Tổ chức bộ máy (05 thủ tục), lĩnh vực hội, tổ chức phi chính phủ (15 thủ tục), lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng (02 thủ tục), lĩnh vực văn thư lưu trữ (03 thủ tục).Với tổng thời gian thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính từ 922 ngày làm việc còn 527 ngày giảm 42,8% tương đương với 395 ngày làm việc.