Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
Quyết định ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017
Ngày 23 tháng 01 năm 2017 UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồ dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017

 Xem chi tiết nội dung vă bản tại đây.