Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quá trình hình thành và phát triển Sở Nội vụ

Giới thiệu chung Quá trình hình thành và phát triển của cơ quan  
Quá trình hình thành và phát triển Sở Nội vụ
Mùa thu năm 1945, với khí thế cách mạng sục sôi, nhân dân ta đã nhất tề đứng lên, tiến hành tổng khởi nghĩa làm nên cao trào Cách mạng Tháng Tám vĩ đại, đưa nước ta bước sang một thời kỳ lịch sử mới hào hùng - thời kỳ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Lịch sử nhân loại chứng kiến, một chính đảng của giai cấp công nhân, tuy chỉ mới ra đời mười lăm năm nhưng đã tập hợp được sức mạnh của toàn dân tộc, đứng lên đấu tranh giành chính quyền về tay nhân dân.

      Để bảo vệ thành quả thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, ngày 28 tháng 8 năm 1945, theo đề nghị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Uỷ ban Dân tộc giải phóng Việt Nam (thành lập ngày 16/8/1945) đã được cải tổ thành Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Trong Chính phủ lâm thời có Bộ Nội vụ do đồng chí Võ Nguyên Giáp làm Bộ trưởng, để thực hiện nhiệm vụ xây dựng bộ máy nhà nước, bảo vệ chính quyền cách mạng.

Ngày 28 tháng 8 năm 1945 đã đánh dấu sự ra đời của ngành Tổ chức nhà nước. Ghi nhận, đánh giá những công lao vô cùng to lớn của các thế hệ cán bộ, công chức ngành Tổ chức nhà nước, ngày 17/4/2002, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 279/QĐ-TTg về lấy ngày 28 tháng 8 hàng năm là Ngày truyền thống của ngành Tổ chức nhà nước (hiện nay là ngành Nội vụ).

      Ngay khi mới ra đời, nhiệm vụ đầu tiên mà cơ quan Nội vụ của Chính phủ và các địa phương trong cả nước thực hiện, là phải nhanh chóng xây dựng và củng cố về tổ chức bộ máy chính quyền địa phương, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức cách mạng, Tổng tuyển cử bầu Quốc hội..., nhất là việc xây dựng hệ thống chính quyền thống nhất từ trung ương tới địa phương; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền cách mạng... góp phần xác định cơ sở pháp lý đầy đủ cho việc xây dựng Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nhà nước cách mạng kiểu mới xong chưa có tiền lệ trong lịch sử của dân tộc.

      Trong suốt hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc, ngành Nội vụ trong cả nước đã đóng vai trò then chốt, giúp Đảng và Chính phủ xây dựng, củng cố và hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền từ trung ương đến địa phương, tổ chức tiếp quản các vùng mới được giải phóng, xây dựng đội ngũ công chức cách mạng, thực hiện các nhiệm vụ quan trọng mà Chính phủ giao, cụ thể là: xây dựng và quản lý chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức; thành lập các tổ chức mới thuộc thẩm quyền; xây dựng, củng cố chính quyền địa phương các cấp; quản lý địa giới các đơn vị hành chính; chỉ đạo việc tổ chức bầu cử; quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp, sản xuất; trong lĩnh vực nội vụ như: xây dựng và thực hiện các chế độ chính sách đối với thương binh liệt sĩ; chỉ đạo thực hiện chính sách với Việt kiều về nước; quản lý các hội; quản lý hộ tịch, hộ khẩu, phòng cháy chữa cháy; giải quyết đơn thư khiếu tố; kiện toàn bộ máy chính quyền địa phương, đảm bảo bộ máy nhà nước tổ chức, điều hành và động viên nhân dân khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội. Chính vì thế mà, giữ vững an ninh, chính trị, góp phần vào việc xây dựng và củng cố chế độ xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc làm hậu phương lớn cho công cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam. Từ những đóng góp có ý nghĩa này, ngành Nội vụ cũng đã góp phần tạo nên những thắng lợi vô cùng vẻ vang trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc.

      Thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy của Mùa xuân 1975, đất nước ta được giải phóng và hoàn toàn thống nhất. Ban Tổ chức - Cán bộ ở các cấp đã làm tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền về tổ chức bộ máy, công chức, công vụ thống nhất từ trung ương đến địa phương, góp phần đẩy nhanh quá trình hàn gắn và khôi phục, phát triển sau chiến tranh ở các địa phương và xây dựng chủ nghĩa xã hội trên cả nước.

      Bước vào thời kỳ đổi mới, đứng trước những khó khăn, thách thức vô cùng to lớn, đặt ra cho ngành Nội vụ những nhiệm vụ hết sức nặng nề. Đó là, cần phải kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương các cấp, thực hiện tách chức năng quản lý hành chính nhà nước với quản lý sản xuất, kinh doanh, phân cấp cho chính quyền địa phương và tổ chức bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với cơ chế mới và xu hướng hội nhập khu vực, thế giới góp phần giữ gìn trật tự trị an xã hội, an ninh chính trị, tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày một tốt hơn.
Trong suốt hơn sáu thập kỷ qua, ngành tổ chức Nhà nước các cấp đã thực hiên tốt công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp xây dựng bộ máy chính quyền các cấp đáp ứng được yêu cầu cách mạng qua mỗi thời kỳ. Trong giai đoạn hiện nay, ngoài công tác quản lý cán bộ, ngành Tổ chức Nhà nước có thêm một số chức năng, nhiệm vụ mới như công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo - dân tộc; văn thư lưu trữ; công tác chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua để động viên kịp thời các tập thể, cá nhân đoàn kết, hăng hái xây dựng và bảo vệ đất nước.

      Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Ngành Tổ chức Nhà nước tỉnh Hà Nam được ra đời ngay sau khi thành lập Uỷ ban hành chính tỉnh Hà Nam, đầu mối ngành Tổ chức Nhà nước tỉnh Hà Nam lúc bấy giờ là Phòng TCCB Uỷ ban hành chính tỉnh Hà Nam.

      Năm 1965 trên cơ sở sáp nhập hai tỉnh Hà Nam và Nam Định thành tỉnh Nam Hà, đầu mối ngành TCNN lúc này là Ban Tổ chức dân chính tỉnh Nam Hà. Trong giai đoạn này, nhiều vấn đề mới về tổ chức bộ máy Nhà nước, công chức, công vụ và các vấn đề xã hội khác được đặt ra. Các vấn đề như bố trí cán bộ, công chức, nhân viên; sắp xếp, kiện toàn bộ máy chính quyền địa phương được thực hiện đã góp phần vào việc nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy chính quyền nhân dân ở Nam Hà, tạo cơ sở cho việc khôi phục và phát triển kinh tế- xã hội sau chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, bước vào giai đoạn tập trung xây dựng và phát triển Tỉnh. Đến ngày 27 tháng 12 năm 1975, Nam Hà lại được hợp nhất với Ninh Bình thành tỉnh Hà Nam Ninh, lúc này Ban Tổ chức dân chính tỉnh Hà Nam Ninh được thành lập

      Ngày 01/01/1997, tỉnh Hà Nam được tái thành lập, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh từng bước được thành lập và kiện toàn. Ban Tổ chức chính quyền – cơ quan tiền thân của Sở Nội vụ được thành lập trên cơ sở được chia tách từ tỉnh Nam Hà, Hệ thống tổ chức bộ máy lúc bấy giờ với 03 phòng, ban gồm: Phòng hành chính - Tổng hợp, phòng Xây dựng Chính quyền và phòng Tổ chức cán bộ. Số cán bộ được chia tách từ tỉnh Nam Hà lúc bấy giờ chỉ có 04 cán bộ công chức, sau một thời gian đội ngũ cán bộ công chức được bổ sung gần 20 người.

      Đến năm 2004, thực hiện Quyết định số 248/2003/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2003 của Thủ tướng chính phủ về việc đổi tên Ban Tổ chức chính quyền thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành Sở Nội vụ.

      Năm 2008, thực hiện Nghị định số 13/2008/NĐ-CP của Chính phủ, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành quyết định sát nhập Ban Tôn giáo, Ban Thi đua khen thưởng tỉnh vào sở Nội vụ và chuyển chức năng quản lý nhà nước về văn thư lưu trữ về sở Nội vụ, đồng thời UBND tỉnh ban hành Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 23/9/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ. Tháng 3 năm 2011, UBND tỉnh thành lập thêm Phòng Công tác thanh niên thuộc Sở.

      Trong quá trình hình thành và phát triển, hiện nay Sở Nội vụ tỉnh Hà nam có bộ máy tổ chức bao gồm 9 phòng, ban, chi cục trực thuộc sở; với 60 cán bộ công chức, viên chức, người lao động; trình độ chuyên môn: thạc sỹ 03, ĐH 54, CĐ 01, TC 01; chuyên viên cao cấp 01, chuyên viên chính 11. Dù tổ chức bộ máy, tên gọi có khác nhau, từ Ban Tổ chức chính quyền tỉnh đổi tên thành Sở Nội vụ, trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn, gian khổ nào, ngành Nội vụ Hà Nam cũng đều có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh nhà và phấn đấu từng bước khẳng định được vai trò, vị trí của mình trong đội ngũ các cơ quan tham mưu giúp việc cho UBND tỉnh. Chúng ta hoàn toàn có thể phấn khởi và tự hào vì Sở Nội vụ của tỉnh ta đã tham mưu cho Tỉnh ủy và UBND tỉnh những chủ trương, giải pháp xây dựng bộ máy nhà nước đáp ứng yêu cầu của cách mạng qua mỗi thời kỳ, đồng thời trực tiếp tham gia giải quyết nhiều công việc cụ thể do Đảng, nhà nước giao trong lĩnh vực tổ chức cán bộ và xây dựng chính quyền…, góp phần xây dựng bộ máy nhà nước ngày càng vững mạnh, đóng góp vào thành tựu chung của tỉnh nhà.

      Thực tế đã cho thấy, từ ngày thành lập đến nay, các thế hệ cán bộ, công chức ngành Nội vụ của tỉnh đã không ngừng trưởng thành và phát triển cả về số lượng và chất lượng. Đội ngũ cán bộ công chức, viên chức luôn trung thành với đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tận tụy vì sự nghiệp xây dựng nhà nước vững mạnh, thể hiện ý chí quyết tâm, không chịu lùi bước trước những khó khăn, gian khổ, vững bước tiến lên, tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện tốt về công tác cán bộ, xây dựng bộ máy tổ chức, quản lý nhà nước về mặt thi đua khen thưởng, tôn giáo……

       Đặc biệt trong những năm qua cán bộ, công chức Sở Nội vụ đã phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Nội vụ, UBND tỉnh ghi nhận và tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý:

      Nhiều năm liền được UBND tỉnh công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và được UNBD tỉnh; Bộ Nội vụ; Chính phủ tặng bằng khen.

      Năm 2009: Được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba (QĐ số 702/QĐ-CTN ngày 26/5/2010).

      Năm 2010 : Được Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua của Uỷ ban nhân dân tỉnh

      Năm 2011: Được Bộ Nội vụ tặng cờ thi đua đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2011

      Song song với thành tích đạt được của tập thể, chúng ta ghi nhận sự đóng góp công lao của các cá nhân trong thời gian qua. Đó là: có 02 đồng chí lãnh đạo Sở đã được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng 3, nhiều đồng chí được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, và nhiều cán bộ, công chức của ngành nhiều năm liền được UBND tỉnh, Bộ Nội vụ tặng Bằng khen, Kỷ niệm chương của các Bộ, Ngành Trung ương; nhiều đồng chí được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, cấp Bộ.
Nhiệm vụ của ngành Nội vụ nói chung và Sở Nội vụ Tỉnh Hà Nam nói riêng còn nặng nề, khó khăn, nhưng với quyết tâm, tinh thần trách nhiệm và truyền thống tốt đẹp của ngành, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND Tỉnh Hà Nam, toàn thể cán bộ, công chức Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam nỗ lực phấn đấu, quyết tâm vượt khó, đóng góp ngày càng nhiều hơn vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển của Tỉnh Hà Nam.

      Qua quá trình hình thành và phát triển, Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam bày tỏ lòng biết ơn, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả của các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố đối với ngành Nội vụ trong những năm qua; bày tỏ lòng biết ơn Biết ơn tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ qua các thời kỳ đã có những đóng góp, xây dựng Sở Nội vụ được trưởng thành như ngày hôm nay.

Văn phòng