Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số 53/NQ-HĐBCQG ngày 3/3/2016 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia

Thông tin chỉ đạo, điều hành Bầu cử Đại biểu QH và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021  
Nghị quyết số 53/NQ-HĐBCQG ngày 3/3/2016 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia
Ngày 03 tháng 03 năm 2016 Hội đồng bầu cử Quốc gia ban hành Nghị quyết số 53/NQ-HĐBCQG về danh sách đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu khóa XIV

 Theo đó danh sách đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu khóa XIV của tỉnh Hà Nam là:

          Số đơn vị bầu cử là hai.

Số đại biểu Quốc hội được bầu là sáu.

Đơn vị số 1:

Gồm thành phố Phủ Lý và các huyện: Thanh Liêm, Bình Lục.

Số đại biểu Quốc hội được bầu là ba.

Đơn vị số 2:

Gồm các huyện: Kim Bảng, Duy Tiên và Lý Nhân.

Số đại biểu Quốc hội được bầu là ba.

Xem chi tiết nội dung Nghị quyết số 53/NQ-HĐBCQG tại đây.