Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 14.4, chốt danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội

Thông tin chỉ đạo, điều hành Bầu cử Đại biểu QH và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021  
Ngày 14.4, chốt danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội
Ngày 14.4, Hội nghị hiệp thương lần 3 sẽ diễn ra. Hội nghị sẽ ấn định danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội.

 Theo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai các đơn vị cần gửi biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ hai của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đến Ủy ban thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử quốc gia trong ngày 18.3 đồng thời gửi danh sách sơ bộ những người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp tỉnh nơi người ứng cử đại biểu Quốc hội cư trú thường xuyên để tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú. Sau đó, tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú về người được ứng cử.

Sau khi có văn bản điều chỉnh lần thứ hai của Ủy ban thường vụ Quốc hội về cơ cấu, thành phần và số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và kết quả hội nghị cử tri nơi cư trú nhận xét, tín nhiệm đối với người ứng cử, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV.
 
Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 ở địa phương do Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh triệu tập và chủ trì được thực hiện theo quy định tại Điều 49 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân.
Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức hội nghị hiệp thương báo cáo dự kiến danh sách người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội.
 
Trường hợp không thỏa thuận được, hội nghị quyết định biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Nếu hội nghị quyết định biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín thì cử tổ kiểm phiếu từ ba đến năm người. Phiếu biểu quyết phải có dấu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức hội nghị hiệp thương. Chỉ các đại biểu thuộc thành phần hiệp thương có mặt tại hội nghị mới được quyền biểu quyết.
 
Hội nghị thông qua biên bản và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội.