Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản của tỉnh  
14/10/2022
Ngày 12/10/2022 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 51/2022/QĐ-UBND về Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam
05/08/2022
Ngày 04/8/2022 Hội đồng nhân dân tỉnh hà Nam ban hành Nghị quyết số 46/NQ-HĐND về phát triển thanh niên tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021 - 2030
05/08/2022
Ngày 04/8/2022 Hội đồng nhân dân tinht thông qua Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND về quy định nội dụng, mức chi tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức trên địa bàn tỉnh
24/12/2021
Ngày 20/12/2021 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam
08/02/2021
Ngày 04/02/2021 UBND tỉnh hà Nam ban hành Quyết định số 01/2021/QĐ - UBND về việc ban hành quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam
27/07/2018
ngày 13/7/2018 HĐND tỉnh Hà Nam ban hành Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức, hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính nhà nước và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018
27/07/2018
Ngày 13/7/2018 Hội đồng nhân dân tỉnh Hà nam ban hành Nghị quyết số 09/2018/NQ-CP về viêc quy định chức năng, mức khoán phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và kinh phí hoạt động với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam
27/07/2018
Ngày 13/7/2018 Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND về việc hỗ trợ kinh phí cho người hoạt động không chuyên trách ơ xã, phường, thị trấn; ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do thực hieenjsaps nhập xã, phường, thị trấn; thôn tổ dân phố
27/07/2018
Ngày 13/7/2018 Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành NGhị quyết số 11/2018/NQ-HĐND Về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức lao động hợp đồng thuộc diện dôi dư do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, có nguyện vọng thôi việc
27/07/2018
Ngày 13/7/2018 HĐND tỉnh hà Nam ban hành Nghị quyết số 12/NQ-HĐND Về việc sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Lý Nhân tỉnh hà nam
27/07/2018
Ngày 13/7/2018 HĐND tỉnh hà Nam ban hành Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND Về việc sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam
27/07/2018
ngày 13/7/2018 HĐND tỉnh Hà Nam ban hành Nghị quyết số 14/NQ-HĐND Về việc sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam
12345
Previous Page 1-15 Next Page