Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tuyên truyền phổ biến Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng  
16/11/2023
Là đại diện duy nhất của khối THPT của tỉnh Hà Nam được Bộ Giáo dục và Đào tạo khen thưởng Giáo viên tiêu biểu toàn quốc năm học 2022-2023, cô giáo Phạm Thị Trang Nhung vô cùng xúc động.
13/09/2023
Bà Phạm Thị Thanh Hương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
13/09/2023
Ông Nguyễn Văn Hải - Quản lý sản xuất, Tổ trưởng Công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn Hệ thống dây dẫn Sumi Việt Nam
22/05/2020
Thực hiện Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh, Sở Nội vụ công khai danh sách đăng ký thi đua năm 2020 của các Sở, Ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các đơn vị trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã:
08/11/2019
Ngày 04/11/2019, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Thông tư số 12/2019/TT-BNV quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.
08/11/2019
Ngày 04/11/2019, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Thông tư số 12/2019/TT-BNV quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.
10/07/2019
Đây là yêu cầu của Bộ Nội vụ tại dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.
10/07/2019
Bộ Nội vụ đang dự thảo Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi) để phù hợp với tình hình thực tiễn.
19/06/2019
Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Bộ Nội vụ đã đề xuất một số quy định mới về quỹ thi đua, khen thưởng.
31/08/2018
Ngày 14 tháng 8 năm 2018, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành Quyết định số 1423/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Lao động cho tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2013 đến năm 2017, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
31/08/2018
Ngày 09, 26 tháng 7 năm 2018, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành Quyết định số 1180/QĐ-CTN và Quyết định số 1291/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Lao động cho tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
25/07/2018
Ngày 16 tháng 7 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 29/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trực thuộc Bộ Nội vụ.
12
Previous Page 1-15 Next Page