Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản  
19/01/2024
Thực hiện quy định về việc lấy ý kiến Nhân dân trên Cổng thông tin điện tử đối với các tập thể và cá nhân đang xem xét, đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước; Sở Nội vụ đăng tải danh sách các tập thể, cá nhân thuộc tỉnh Hà Nam đề nghị xét tặng Cờ thi đua của Chính phủ; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Huân chương Lao động các hạng (từ ngày 17/01/2024 - 30/01/2024):
28/08/2023
Ngày 24/08/2023 Chính phủ ban hành Nghị định số 66/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính.
08/08/2019
Thời hạn tham gia ý kiến từ ngày 08/8/2019 đến ngày 15/8/2019
08/08/2019
Thời hạn tham gia ý kiến từ ngày 08/8/2019 đến ngày 15/8/2019
28/02/2018
Luật Tín ngưỡng, tôn giáo số 02/2016/QH14 và Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực từ ngày 01/01/2018, thay thế Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2004 và Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo
07/08/2015
Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và các văn bản liên quan
10/09/2014
Góp ý kiến dự thảo Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện NQ 10/2013/NQ-HĐND; QĐ 97/2013/QĐ-UBND đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; ở thôn; tổ dân phố
13/05/2016
góp ý kiến vào dự thảo NQ về mức chi hỗ trợ đối với công chức trực tiếp làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh