Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong lĩnh vực QLNN về CTTN 2014

Tuyên truyền phổ biến Lĩnh vực Công tác thanh niên  
Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong lĩnh vực QLNN về CTTN 2014
Nhằm nâng cao nhận thức của lãnh đạo các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân về quan điểm, chỉ tiêu và ý nghĩa của Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 đồng thời tạo sự đồng thuận, quan tâm của xã hội đối với thanh niên và công tác thanh niên.

      Ngày 01/7/2014, Sở Nội vụ đã phối hợp với các huyện, thành phố triển khai Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2014 (đẩy mạnh tuyên truyền vào tháng 8, tháng thanh niên tình nguyện). Nội dung tuyên truyền tập trung vào các văn bản quy  phạm pháp luật liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên gắn với Chương trình Phát triển thanh niên Hà Nam giai đoạn 2011-2020 trên các phương tiện truyền thông (Đài Phát thanh) của các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Văn bản đính kèm:

Quyết định số 2474/QĐ-TTg, ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ, quyết định Phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020

Quyết định số 1052/QĐ-UBND, ngày 08/8/2012 của UBND tỉnh Hà Nam về việc Ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 -2020

Kế hoạch số 293/KH-SNV, ngày 17 tháng 6 năm 2014 của Sở Nội vụ, ban hành Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến các văn bản trong lĩnh vực quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2014

Phòng Công tác thanh niên
Tin liên quan