Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tổ chức tập huấn công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ và nghiệp vụ văn thư lưu trữ

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
Kế hoạch tổ chức tập huấn công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ và nghiệp vụ văn thư lưu trữ
Ngày 17 tháng 7 năm 2017 Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch Tổ chức tập huấn công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ và nghiệp vụ văn thư lưu trữ trên địa bàn tỉnh Hà Nam

 Theo đó, để tăng choạ động quản lý nhà nước và phát huy có hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ. Từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh để phục vụ tốt hơn việc chỉ đạo điều hành, đáp ứng yêu cầu trong công  cuộc cải cách hành chính giai đoạn hiện nay. Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam tố chức tập huấn công tác quản lý nhà nước về văn thư lưu trữ với nội dung cụ thể như sau:

- Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11/11/2011;

- Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều luật của Luật Lưu trữ;

- Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của cơ quan tổ chức;

- Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý văn bản, nộp lưu hồ sơ tài liệu vào lưu trữ cơ quan;

- Thông tư số 13/2011/TT-BNV ngày 24/10/2011 của Bộ Nội vụ quy định thời hạn báo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/11/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính./.