Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch thực hiện Luật phòng chống tham nhũng năm 2017

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
Kế hoạch thực hiện Luật phòng chống tham nhũng năm 2017
Ngày 22 tháng 12 năm 2016, Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch số 39/KH-SNV về thực hiện luật phòng, chống tham nhũng năm 2017

           1. Mục đích

Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về PCTN nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở Nội vụ về tầm quan trọng, ý nghĩa của việc thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng và công tác đấu tranh PCTN.

Ngăn chặn, phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng trong ngành, bảo đảm mọi hoạt động trong ngành đều công khai minh bạch, giải quyết tốt những vấn đề còn bất cập, vướng mắc, hoàn thiện cơ chế quản lý, khắc phục sơ hở trong phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, góp phần ổn định chính trị, củng cố lòng tin của nhân dân đối với mọi nhiệm vụ mà Sở được giao. Kiên quyết không để xảy ra các vấn đề tiêu cực trong quá trình thực thi nhiệm vụ, xây dựng Sở Nội vụ luôn trong sạch vững mạnh.

2. Yêu cầu                                                              

Nắm vững mục tiêu, quan điểm PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cụ thể hoá các nhiệm vụ, biện pháp và tổ chức thực hiện đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Xác định công tác PCTN là nhiệm vụ thường xuyên, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; gắn vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chi bộ đảng và các tổ chức đoàn thể cơ quan các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở, trước hết là đảng viên, cán bộ chủ chốt và đặc biệt người đứng đầu phải chịu trách nhiệm đối với việc PCTN, về biểu hiện tiêu cực, tham nhũng ở cơ quan, đơn vị mình.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, việc chấp hành pháp luật trên các lĩnh vực quản lý của Sở.

Xem chi tiết  nội dung Kế hoạch tại đây.