Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch số 06/KH-SNV

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
Kế hoạch số 06/KH-SNV
Ngày 23 tháng 02 năm 2016 sở Nội vụ tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch số 06/KH-SNV về việc tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Hà Nam ban hành thuộc lĩnh vực quản lý của Sở nội vụ năm 2016

 Xem chi tiết văn bản tại đây.