Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ; tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ; tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh
Ngày 05/5/2017 Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch số 17/KH-SNV về việc kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ; tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh.

 Theo đó: 

- kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ; tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh.

- Trên cơ sở kết quả kiểm tra: Đánh giá những ưu điểm, tồn tại, hạn chế; hướng dẫn các đơn vị khắc phục tồn tại, hạn chế; đề xuất với cấp có thẩm quyền những giải pháp và cơ chế phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ và tình hình tổ chức hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh.

- Việc kiểm tra phải đảm bảo khách quan trung thực, phản ánh đúng thực trạng về việc thực hiện quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ và tình hình tổ chức hoạt động của cơ quan, đơn vị.

- Đối tượng kiểm tra: 07 Sở: Lao động – Thương binh & Xã hội; Công thương; Văn hóa – Thể thao & Du lịch ; Khoa học – Công nghệ; Giao thông – Vận tải; Y tế; Giáo dục – Đào tạo.

- Thời gian tiến hành:  Kiểm tra trực tiếp tại mỗi đơn vị 01 ngày, cụ thể:

+ Sở Lao động – Thương binh & XH: Bắt đầu từ 7giờ 30 phút ngày 22/5/2017.

+ Sở Công thương: Bắt đầu từ 7giờ 30 phút ngày 23/5/2017.

+ Sở Văn hóa – Thể thao & Du lịch: Bắt đầu từ 7giờ 30 phút ngày 24/5/2017.

+ Sở Khoa học – Công nghệ: Bắt đầu từ 7giờ 30 phút ngày 25/5/2017.

+ Sở Giao thông – Vận tải: Bắt đầu từ 7giờ 30 phút ngày 26/5/2017.

+ Sở Giáo dục – Đào tạo: Bắt đầu từ 7giờ 30 phút ngày 29/5/2017.

 

+ Sở Y tế: Bắt đầu từ 7giờ 30 phút ngày 30/5/2017.