Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý nhà nước về Tôn giáo, tín ngưỡng; tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý nhà nước về Tôn giáo, tín ngưỡng; tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện
Ngày 06/3/2017, Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch số 42/KH-SNV kiểm tra công tác quản lý nhà nước về Tôn giáo và tín ngưỡng; tình hình tổ chức và hoạt động của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Nam

 Xem chi tiết nội dung văn bản tại đây.