Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch công khai tài sản, thu nhập năm 2016

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
Kế hoạch công khai tài sản, thu nhập năm 2016
Thực hiện Nghị định 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản thu nhập;
Sở Nội vụ Hà Nam xây dựng Kế hoạch thực hiện việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2016, cụ thể như sau:

 1. Mục đích:

Việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập là để cơ quan, đơn vị có thẩm quyền biết được tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai nhằm minh bạch tài sản, thu nhập của người đó; phục vụ công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức góp phần phòng ngừa và ngăn chặn hành vi tham nhũng.

2. Yêu cầu:

Tổ chức công khai và quy định phạm vi công khai phải đảm bảo theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập.

Xem chi tiết nội dung văn bản tại đây.