Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch Thanh tra, kiểm tra năm 2017

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
Kế hoạch Thanh tra, kiểm tra năm 2017

 I/ Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích: Qua công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện những mặt tồn tại trong công tác quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

2. Yêu cầu: Triển khai có hiệu quả các quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra gắn với việc tham mưu giúp lãnh đạo Sở và UBND tỉnh về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Nội vụ, tăng cường quản lý nhà nước về công tác thanh tra, nhằm thực hiện có hiệu quả các kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra.

Xem chi tiết nội dung Kế hoạch tại đây.