Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch điều tra xã hội học phục vụ xác định chỉ số CCHC năm 2016 của Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
Kế hoạch điều tra xã hội học phục vụ xác định chỉ số CCHC năm 2016 của Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam
Điều tra xã hội học nhằm thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin phục vụ xác định được chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của tỉnh Hà Nam, dựa trên các lĩnh vực, tiêu chí thành phần đã được phê duyệt tại Quyết định số 4361/QĐ-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Quyết định số 59/QĐ-BNV ngày 12 tháng 01 năm 2017 phê duyệt Kế hoạch điều tra xã hội học phục vụ xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Điều tra xã hội học đảm bảo đúng đối tượng, phương pháp, khách quan, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

 1. Đối tượng

          - Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước tỉnh;

          - Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;

          - Lãnh đạo UBND cấp huyện;

          - Người dân;

          - Đại diện doanh nghiệp.

2. Phạm vi và mẫu phiếu điều tra

          Tổng số 501 phiếu điều tra, cụ thể:

          - Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh :08 phiếu (Mẫu 01CT/2016);

          - Lãnh đạo cấp Sở (Mẫu 02/CB/2016 và 02CT/2016): 114 phiếu

+ Lãnh đạo Cấp sở, ngành đánh giá tình hình CCHC của Bộ chủ quản (lãnh đạo 15 Sở; Thanh tra tỉnh; Ngân hàng Nhà nước; Văn phòng UBND tỉnh): 57 phiếu.

+ Lãnh đạo Cấp sở đánh giá tình hình CCHC của Ủy ban nhân dân tỉnh (lãnh đạo 15 Sở; Thanh tra tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh): 57 phiếu.

          - Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố (Mẫu phiếu 03CT/2016): 09 phiếu (lựa chọn 03 đơn vị cấp huyện, bao gồm: Duy Tiên, Lý Nhân, Thanh Liêm mỗi đơn vị 03 phiếu);

          - Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (Mẫu phiếu 04CT/2016): 100 phiếu (Doanh nghiệp Nhà nước, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và Doanh nghiệp ngoài quốc doanh);

          - Người dân (Mẫu phiếu 05CT/2016): 270 phiếu (lựa chọn 03 đơn vị cấp huyện: Duy Tiên, Lý Nhân, Thanh Liêm, mỗi đơn vị điều tra 03 xã có trình độ phát triển KT-XH thuộc loại tốt, trung bình, kém, mỗi xã 30 người dân).

3. Phương pháp thu thập thông tin

          Sử dụng phiếu điều tra xã hội học để các đối tượng điều tra trả lời, điền thông tin trực tiếp. Có 501 phiếu được sử dụng với các nhóm đối tượng điều tra phục vụ xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của tỉnh Hà Nam.

Xem chi tiết nội dung văn bản tại đây.